czwartek, 11 maja 2017

Lokalizator GPS Gdańsk od Detektywa i Kobiety Detektyw

Lokalizator GPS Gdańsk od Detektywa i Kobiety Detektyw

Lokalizator GPS - Promocja w Kobiecym Biurze Detektywistycznym FEMINA
na zakup urządzenia


Majowa promocja na zakup urządzenia lokalizującego GPS 

(dzięki niemu skontrolujesz współmałżonka czy pracownika 

ale także dodatkowo zabezpieczysz auto w przypadku kradzieży).


Kontakt:

 Detektyw Krzysztof (licencjonowany detektyw od 2006, licencjonowany pracownik zabezpieczenia technicznego:

502 492 132 
detektyw502492132@gmail.com


Monika - Wasza Prywatna Detektyw :) 

535 440 037
detektyw535440037@gmail.com

Zapraszamy także do zapoznania się z naszą ofertą 
na wypożyczanie urządzenia na określony czas.

Nasze urządzenia charakteryzuje:
- długo trzymająca bateria
- zasięg w Polsce i za granicą
- sprawdzanie historii położenia auta
- małe wymiary
- proste sposoby sprawdzania pozycji.

Każdy klient dostaje wsparcie techniczne a także poradę w zakresie prawnego unormowania użycia lokalizatora GPS.


niedziela, 30 kwietnia 2017

wtorek, 25 kwietnia 2017

Kontakt do Prywatnych Detektywów - zlecenie usługi detektywistycznej Gdańsk, Gdynia, Sopot

Kontakt do Prywatnych Detektywów - zlecenie usługi detektywistycznej Gdańsk, Gdynia, Sopot


email:

detektyw535440037@gmail.com

detektyw502492132@gmail.com

Zapraszamy
Usługi Detektywistyczne Gdańsk


środa, 26 października 2016

Detektyw Gdańsk Cena, Detektyw Gdańsk Ceny, Detektywi Gdańsk Cena, Detektywi Gdańsk Ceny

Detektyw Gdańsk Cena, Detektyw Gdańsk Ceny, Detektywi Gdańsk Cena, Detektywi Gdańsk Ceny

Powyższe frazy to najczęściej wpisywane słowa w wyszukiwarkę google, w przypadku poszukiwania detektywa na terenie Gdańska i informacji o zakresie cen usług detektywistycznych.

Dlaczego? Otóż praca detektywa w dalszym ciągu jest owiana tajemnicą i nie jest powszechną usługą, którą wykupuje się co jakiś czas.

Ceny usług pracy detektywa zazwyczaj nie jest umieszczany na stronie www biura detektywistycznego. 

Wiadomo jest, że każdy detektyw ma ustalone ceny ale do wielu spraw detektywistycznych trzeba podejść indywidualnie i wskazać dodatkowe koszty, które mogą wystąpić. 

Jakie ceny stosują detektywi Gdańsk? Mniej więcej cena godziny pracy detektywa na terenie Gdańsk waha się od 100 do 200 zł plus koszta dodatkowe typu np: paliwo, nocleg, itp.

Niektóre agencje detektywistyczne z Gdańska biorą określoną kwotę z góry bo np: mają za zadanie ustalić miejsce zamieszkania kochanki męża.

Przy ustalaniu ceny wykonania usługi detektywistycznej warto aby w umowie detektywistycznej dokładnie je rozpisać tak by mieć pewność za co płacimy i jaki będzie tego koszt. 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi detektywami, którzy przedstawią ceny usług detektywistycznych na terenie Gdańska.:

Monika  Kobieta Detektyw 535 440 037
Krzysztof Detektyw 502 492 132
piątek, 30 września 2016

Śledztwo ws. porwania i zabójstwa K. Olewnika przedłużone. - Tani Detektyw Gdańsk poleca artykuł.


Śledztwo, w którym ustalane są okoliczności porwania i zabójstwa Krzysztofa Olewnika, zostało przedłużone przez gdańską prokuraturę do połowy lutego 2017 roku. Prokuratorzy wciąż czekają na ekspertyzę fonoskopijną. Zaznajamiają też pokrzywdzonych z aktami sprawy.


Czytaj więcej na:

http://fakty.interia.pl/pomorskie/news-gdansk-sledztwo-ws-porwania-i-zabojstwa-k-olewnika-przedluzo,nId,2281948#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

czwartek, 11 sierpnia 2016

Licencja Prywatnego Detektywa (Pomorska Policja) - wymagania, itp. - jako ciekawostka dla zainteresowanych

Licencja Prywatnego Detektywa - wymagania, uprawnienia itp. - jako ciekawostka dla zainteresowanych.

ŹRÓDŁO:


Licencja detektywa

Zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, prawa  i obowiązki detektywów oraz zasady i tryb nabywania uprawnień do wykonywania usług detektywistycznych określa ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. 2014 r., nr 273 ze zm.).

O wydanie licencji detektywa może ubiegać się osoba, jeżeli:
1. Posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przysługuje jej, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
2. Ukończyła 21 lat,
3. Posiada wykształcenie co najmniej średnie,
4. Ma pełną zdolność do czynności prawnych,
5.Nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6.Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7. Nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat,
8. Posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych informacji przez Policję albo - w przypadku obywatela innego państwa - przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji państwa, właściwego ze względu na miejsce jej zamieszkania,",,
9.Posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 stwierdzoną orzeczeniem lekarskim.
10.Legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Okoliczności, o których mowa w pkt 4-6 i 10, potwierdzają odpowiednio:
- pisemne oświadczenie osoby ubiegającej się o wydanie licencji,
- zaświadczenie o niekaralności,
- zaświadczenie o odbyciu szkolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, albo decyzja o uznaniu kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie detektywa.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wydania licencji detektywa:
1. Wniosek o wydanie licencji,
2. Kopie stron dowodu osobistego zawierające imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer ewidencyjny (PESEL) i adres zamieszkania albo dokument stwierdzający obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (oryginał do wglądu),
3. Dwa zdjęcia o wym. 2.5 x 3.5 cm,
4. Zaświadczenie o niekaralności,
5. Kopia świadectwa lub dyplomu potwierdzająca posiadanie co najmniej średniego wykształcenia (oryginał do wglądu),
6. Orzeczenie lekarskie pochodzące od uprawnionego lekarza, stwierdzające zdolność psychiczną do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych (oryginał),
7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
8. Oświadczenie, że nie toczy się przeciwko osobie ubiegającej się o licencję detektywa, postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe popełnione z winy umyślnej,
9. Oświadczenie, że osoba wnioskująca nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat,
10. Zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji detektywa (Dz. U. z 2002 r. Nr 186, poz. 1557 z późniejszymi zmianami)
za wydanie licencji detektywa należy wnieść opłatę w wysokości 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.